Outlook Electronics B.V.
De Grote Beer 35
5215 MR ’s-Hertogenbosch
+31 (0)73  5037453

 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN OUTLOOK ELECTRONICS B.V.

 Art 1 Werkingssfeer

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met OUTLOOK ELECTRONICS B.V., hierna te noemen “Outlook electronics”, van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.

1.2 In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder “Afnemer” verstaan iedere wederpartij die met OUTLOOK ELECTRONICS een overeenkomst aangaat.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door

OUTLOOK ELECTRONICS zijn bevestigd.

Art 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van OUTLOOK ELECTRONICS zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en zijn gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens. Aanbiedingen en/of offertes van OUTLOOK ELECTRONICS kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan Afnemer tot het doen van een aanbod. Indien Afnemer de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan OUTLOOK ELECTRONICS tot het aangaan van een overeenkomst. OUTLOOK ELECTRONICS heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.

2.2 Een overeenkomst tussen OUTLOOK ELECTRONICS en Afnemer komt pas tot stand nadat OUTLOOK ELECTRONICS een aanbod van Afnemer tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Een overeenkomst tussen OUTLOOK ELECTRONICS en Afnemer komt, indien door OUTLOOK ELECTRONICS geen offerte is afgegeven, eveneens tot stand doordat door Afnemer een opdracht heeft verstrekt en OUTLOOK ELECTRONICS uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan die opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval geacht te zijn weergegeven op de factuur die OUTLOOK ELECTRONICS terzake de door haar uitgevoerde opdracht

aan Afnemer heeft verzonden.

Art 3 Prijzen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld gelden de prijzen van OUTLOOK ELECTRONICS zoals vermeld op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende, door OUTLOOK ELECTRONICS gehanteerde prijslijst in euro’s en exclusief BTW.

3.2 De door OUTLOOK ELECTRONICS afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van bestelling. Hierin zijn vervat alle kosten ten aanzien van materiaal, personeel en gebruik van de apparatuur, alsmede kosten van derden. Eventuele meerkosten zullen door OUTLOOK ELECTRONICS tijdig aan Afnemer worden kenbaar gemaakt.

3.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van bestelling en de datum van levering, heeft OUTLOOK ELECTRONICS het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de bestelling c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af dan heeft Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. OUTLOOK ELECTRONICS is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

3.4 Indien op verzoek van Afnemer door OUTLOOK ELECTRONICS een uitgebreide offerte wordt gemaakt of de tot stand gekomen overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Afnemer gehouden om de door OUTLOOK ELECTRONICS in dat verband gemaakte kosten aan OUTLOOK ELECTRONICS te voldoen, ook wanneer Afnemer de offerte niet accepteert.

3.5 De kosten van verzending, invoer- en/of uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige kosten van vervoer in de ruimste zin des woords, komen steeds voor rekening van Afnemer. Indien verpakking noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzaak van verpakken wordt uitsluitend door OUTLOOK ELECTRONICS beoordeeld.

Art 4 Betaling

4.1 OUTLOOK ELECTRONICS heeft steeds het recht om aan Afnemer een voorschotnota te doen toekomen ter zake de door haar te leveren diensten en of goederen. Deze voorschotnota zal pas worden verrekend bij gelegenheid van de eindfactuur. Voorts is OUTLOOK ELECTRONICS steeds gerechtigd om zekerheid van Afnemer te verlangen in de vorm van een Letter of Credit en/of bankgarantie, zulks ter keuze van OUTLOOK ELECTRONICS.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verrekening van vorderingen van Afnemer op OUTLOOK ELECTRONICS met vorderingen van OUTLOOK ELECTRONICS op Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 De reclameter op door OUTLOOK ELECTRONICS verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet bij aangetekende brief tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met OUTLOOK ELECTRONICS correct weer te geven.

4.4 Indien OUTLOOK ELECTRONICS, nadat de in lid 1 genoemde termijn is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in haar bezit heeft, verkeert Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist.

4.5 Is Afnemer in gebreke of in verzuim terzake de nakoming van een of meerdere verplichtingen jegens OUTLOOK ELECTRONICS, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel, en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de Afnemer verschuldigd:

- over de eerste € 2.950,-- 15% van de openstaande vordering;

- over het meerdere tot € 5.900,-- 10% van de openstaande vordering;

- over het meerdere tot € 14.748,-- 8% van de openstaande vordering;

- over het meerdere tot € 58.990,-- 5% van de openstaande vordering;

- over het meerdere 3% van de openstaande vordering;

4.6 Vanaf het intreden van verzuim is Afnemer vertragingsrente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.

4.7 Door Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Art 5 Levering

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af kantoor, werkplaats of magazijn, zulks ter keuze van OUTLOOK ELECTRONICS.

5.2 Als tijdstip van levering geldt de datum waarop OUTLOOK ELECTRONICS de goederen heeft verzonden. Als plaats van levering geldt de plaats van verzending.

5.3 OUTLOOK ELECTRONICS zal in haar offerte c.q. in de bevestiging van de overeenkomst aangeven wanneer levering plaats zal vinden.

5.4 Het is OUTLOOK ELECTRONICS toegestaan bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien OUTLOOK ELECTRONICS van die mogelijkheid gebruikt maakt, is OUTLOOK ELECTRONICS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.5 De door OUTLOOK ELECTRONICS opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient OUTLOOK ELECTRONICS door Afnemer per aangetekende brief in gebreke te worden gesteld en dient OUTLOOK ELECTRONICS een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog te leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

5.6 Overschrijding van de hiervoor in lid 2 en lid 4 genoemde termijnen geeft Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

Art 6 Afnameverplichting

Afnemer is verplicht de door hem/haar bestelde zaken af te nemen op het moment dat deze door OUTLOOK ELECTRONICS worden afgeleverd. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken door OUTLOOK ELECTRONICS voor rekening en risico van Afnemer worden opgeslagen. OUTLOOK ELECTRONICS zal de goederen gedurende 3 weken aldus opslaan. Worden de goederen gedurende deze periode niet door Afnemer opgehaald, dan is Afnemer gehouden om het totaalbedrag dat hij bij afname van de goederen verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten van opslag en eventueel vervoer, aan OUTLOOK ELECTRONICS te voldoen, zulks zonder dat OUTLOOK

ELECTRONICS nog gehouden is tot levering van de goederen.

Art 7 Risico transport

Alle goederen en materialen zijn vanaf het ogenblik van verzending voor risico van Afnemer. Ook wanneer franco levering is overeengekomen, is Afnemer zelf aansprakelijk voor alle schade, zoals transport- brand- en waterschade, diefstal of verduistering, die tijdens het vervoer ontstaat of wordt geleden. Bij aankomst van de goederen dient Afnemer zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Bij eventuele zichtbare schade dient de Afnemer zich steeds direct

tot de vervoerder te wenden.

Art 8 Reclames

8.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Afnemer binnen 5 dagen na levering per aangetekende brief aan OUTLOOK ELECTRONICS te worden gemeld.

8.3 Niet zichtbare gebreken dienen door Afnemer binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan OUTLOOK ELECTRONICS schriftelijk te worden gemeld.

8.4 Indien Afnemer een klacht terecht heeft geuit, heeft OUTLOOK ELECTRONICS de keuze het afgekeurde product voor rekening van OUTLOOK ELECTRONICS te repareren of vervangen, hetzij Afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. OUTLOOK ELECTRONICS is in dit geval niet gehouden om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.

8.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onvakkundig gebruik, reparaties door derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van Afnemer komt, dan worden de kosten ter zake die reparaties afzonderlijk aan Afnemer in rekening gebracht.

8.6 Indien Afnemer binnen de hiervoor in lid 2 of lid 3 genoemde termijn geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering

geacht correct te zijn uitgevoerd.

Art 9 Garantie en reparatie

9.1 Voor geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door OUTLOOK ELECTRONICS uitdrukkelijk geen garantie verstrekt.

9.2 Goederen welke eventueel ter garantiebeoordeling of reparatie door Afnemer aan OUTLOOK ELECTRONICS worden toegezonden, dienen franco aan OUTLOOK ELECTRONICS te worden verzonden. Over het eventueel toekennen van een garantieclaim wordt uitsluitend door OUTLOOK ELECTRONICS beslist.

9.3 Gerepareerde goederen worden door OUTLOOK ELECTRONICS onder rembours teruggezonden, ongeacht of het een reparatie onder garantie betreft of niet.

9.4 Vallen de goederen niet onder enige garantie, dan is OUTLOOK ELECTRONICS gerechtigd om de kosten van reparatie bij Afnemer in rekening te brengen.

9.5 Iedere garantie vervalt indien de ontstane schade een gevolg is van onvakkundig gebruik, reparaties door Afnemer of door (Afnemer ingeschakelde) derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van Afnemer komt.

Art 10 Risico en opslag

10.1 Tenzij OUTLOOK ELECTRONICS schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken voor rekening van de Afnemer vanaf het moment van levering.

10.2 Indien de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen.

10.3 Indien Afnemer achterstallig is in het betalen van enig bedrag aan OUTLOOK ELECTRONICS, is OUTLOOK ELECTRONICS gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en de

levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zijn betaald.

Art 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door OUTLOOK ELECTRONICS aan Afnemer geleverde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van OUTLOOK ELECTRONICS tot het moment waarop alle huidige en toekomstige vorderingen van OUTLOOK ELECTRONICS op Afnemer, uit welken hoofde dan ook en met inbegrip van renten en kosten, volledig aan OUTLOOK ELECTRONICS zijn betaald. Indien op enigerlei wijze de eigendomsrechten van OUTLOOK ELECTRONICS dreigen te worden geschaad, onder meer door beslaglegging, aanvraag van faillissement of surséance van betaling is Afnemer gehouden om OUTLOOK ELECTRONICS daaromtrent direct in te lichten.

11.2 Door OUTLOOK ELECTRONICS geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Afnemer niet worden doorverkocht. Afnemer is voorts niet bevoegd om deze zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

11.3 Afnemer verleent OUTLOOK ELECTRONICS reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar zich zaken van OUTLOOK ELECTRONICS bevinden teneinde haar eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

11.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen is OUTLOOK ELECTRONICS gerechtigd om de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of derden die de zaken voor Afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een

boete van € 2.500,-- per overtreding.

Art 12 Monsters en modellen

Indien door OUTLOOK ELECTRONICS een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of

voorbeeld.

Art 13 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, dit op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ad € 2.500,-- per overtreding.

Art 14 Exportverbod

Alle door OUTLOOK ELECTRONICS geleverde goederen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Afnemer in het overeengekomen land van levering. Het is Afnemer niet toegestaan de door OUTLOOK ELECTRONICS geleverde goederen buiten dat land van levering op de markt te brengen. Doorverkoop en/of ander gebruik van de goederen en de daaraan verwante technologie en documentatie door Afnemer geschiedt volledig voor eigen rekening en risico van Afnemer. OUTLOOK ELECTRONICS aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Art 15 Annulering

Indien Afnemer een reeds met OUTLOOK ELECTRONICS gesloten overeenkomst c.q. een reeds aan OUTLOOK ELECTRONICS verstrekte opdracht intrekt en/of annuleert is Afnemer, naast een vergoeding voor de door OUTLOOK ELECTRONICS reeds gemaakte kosten, de volgende bedragen aan OUTLOOK ELECTRONICS verschuldigd:

- tot 8 weken voor aanvang 10 % van de totale prijs;

- tot 6 weken voor aanvang 25 % van de totale prijs;

- tot 4 weken voor aanvang 35 % van de totale prijs;

- tot 2 weken voor aanvang 45 % van de totale prijs;

- tot 1 week voor aanvang 55 % van de totale prijs;

- minder dan 1 week voor aanvang tussen de 65 % en 95 % van de totale prijs,

zulks afhankelijk van het moment waarop annulering plaatsvindt.

Art 16 Ontbinding

16.1 In de navolgende gevallen heeft OUTLOOK ELECTRONICS het recht om alle met Afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd haar rechten, in

het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen:

- Indien Afnemer aan een of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van een met OUTLOOK ELECTRONICS gesloten overeenkomst niet, niet correct, danwel niet tijdig voldoet;

- Indien Afnemer surséance van betaling aanvraagt;

- Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

- Indien Afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;

- Indien op zaken van Afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

16.2 Als OUTLOOK ELECTRONICS de ontbinding heeft ingeroepen is de vordering van OUTLOOK ELECTRONICS, vermeerderd met renten,

schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

Art 17 Intellectuele eigendom

17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend auteursrechten en merkrechten, die rusten op de door OUTLOOK ELECTRONICS geleverde producten, zijn en blijven het uitsluitend eigendom van OUTLOOK ELECTRONICS.

17.2 Afnemer erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken.

17.3 Indien Afnemer, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van OUTLOOK ELECTRONICS, verbeurt Afnemer aan OUTLOOK ELECTRONICS een direct opeisbare boete van € 2.500,-- per overtreding, alsmede per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt OUTLOOK ELECTRONICS zich het recht voor om alle schade die hij als gevolg van enige inbreuk op aan hem toekomende rechten van intellectuele

eigendom lijdt of nog zal lijden, op Afnemer te verhalen.

Art 18 Aansprakelijkheid

18.1 OUTLOOK ELECTRONICS is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke Afnemer als gevolg van of in verband met deze overeenkomst beweert te hebben geleden.

18.2 Indien OUTLOOK ELECTRONICS, ondanks hetgeen hiervoor in lid 1 wordt bepaald, toch aansprakelijk is voor enige door Afnemer geleden schade, is het bedrag waarvoor OUTLOOK ELECTRONICS aansprakelijk is beperkt tot maximaal het bedrag ter hoogte van het door Afnemer verschuldigde factuurbedrag terzake de levering welke de schade heeft veroorzaakt.

18.3 OUTLOOK ELECTRONICS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OUTLOOK ELECTRONICS aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

18.4 OUTLOOK ELECTRONICS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.5 OUTLOOK ELECTRONICS is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door medewerkers van Afnemer of door Afnemer ter beschikking gestelde personen om monteurs van OUTLOOK ELECTRONICS te helpen bij het monteren of onderhouden van de geleverde producten.

18.6 Afnemer vrijwaart OUTLOOK ELECTRONICS voor eventueel aanspraken van derden die verband houden met de tussen Afnemer en

OUTLOOK ELECTRONICS gesloten overeenkomst.

Art 19 Overmacht

19.1 In geval van overmacht in de zin van art 6:75 BW heeft OUTLOOK ELECTRONICS het recht om de uitvoering van haar verplichtingen gedurende een periode van twee maanden op te schorten, dan wel om de geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van eventueel door Afnemer geleden schade.

19.2 OUTLOOK ELECTRONICS is bij gedeeltelijke ontbinding gerechtigd om de door haar reeds uitgevoerde werkzaamheden c.q. reeds

geleverde goederen of diensten bij Afnemer in rekening te brengen.

Art 20 Privacybescherming

20.1 Alle gegevens die Afnemer aan OUTLOOK ELECTRONICS doorgeeft worden door OUTLOOK ELECTRONICS opgeslagen en in eigen of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.

20.2 Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

20.3 OUTLOOK ELECTRONICS verstrekt - zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking - geen gegevens aan derden

waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Art 21 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met OUTLOOK ELECTRONICS hoe dan ook genaamd en uit welken hoofde dan ook is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Art 22 Bevoegde rechter

De rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit de met OUTLOOK ELECTRONICS gesloten overeenkomsten.

Op deze website gebruikt Oulook Electronics cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.
Ok